Menu:

Spreuken en rituelen

Het oproepen van de God

Spreek:

O great God Pan, beast and man. Shephard of goats and Lord of the land. I call you to attend my rites, on this most magical nights. God of the wine, God of the vine, God of the fields and God of the kine. Attend my circle with your love, and send your blessings from above. Help me to heal, help me to feel, help me to bring forth love and weal. Pan of the forests, Pan of the glade, be with me, as magick is made.

Oh grote God Pan, beest en man. Hoeder van schapen en heer van het land. I roep u om mijn rituelen bij te wonen, op deze meest magische der nachten. God van de wijn, God van de wijnplant, God van de velden en God van de familie. Wees aanwezig in mijn cirkel met uw liefde, en stuur uw zegeningen van boven. Help me helen, help me voelen, help me liefde en vrede voortbrengen, Pan van de wouden, Pan van de bergen, wees met mij, als magie word gemaakt.

Sommige woorden zijn anders vertaald omdat ik de betekenis niet kon vinden.

Het oproepen van de Godin

Spreek:

Gracious Goddes, you who are the queen of the Gods, the lamp of night. The creator of all that is wild and free, mother of woman and man. Lover of the horned God and protectress of all the craft. Descend I pray, with your lunar ray of power, upon my circle here.

Gracieuze Godin, u die de koningin der Godin is, de lamp der nacht. The maakster van alles wild en vrij, moeder der vrouw en man. Geliefde van de gehoornde God en de beschermster van al het werk. Kom beneden bid ik, met uw maanstraal van kracht, in mijn cirkel hier.

Hieronder volgen een aantal rituelen die te maken hebben met de cirkel. Allen zijn afkomstig van Scott Cunningham.

Het stichten van de cirkel

Steek de kaarsen aan. Steek de wierook aan. Pak je athame en houd de punt in je kelk zodat het het water raakt. Spreek:

I consecrate and clean this water, that it may be purified and fit to dwell within the sacred circle of stones. In the name of the mother Goddes and the father God, I consecrate this water.

Ik wijd en schoon dit water, zodat het puur en geschikt zal zijn om zich te manifesteren in de heilige cirkel der stenen. In de naam van de moeder Godin en de vader God, ik wijd dit water.

(Houd er rekening mee dat ik alles zelf heb vertaald en er dus heel misschien dingen niet exact zijn vertaald. Dit maakt het ritueel niet verkeerd of slecht, het gaat niet om de woorden, maar om het gevoel.)

Als je deze woorden spreekt, visualiseer dan dat je athame alle kwade energien uit het water laat ontploffen.

Raak nu het zout aan met de punt. Spreek:

I bless this salt, that it may be fit to dwell within the sacred circle of stones. In the name of the mother Goddes and the father God. I bless this salt.

Ik zegen dit zout, zodat het puur en geschikt zal zijn om zich the manifesteren in de heilige cirkel der stenen. In de naam van de moeder Godin en de vader God, ik zegen dit zout.

Sta met je gezicht naar het noorden aan de rand van de cirkel, houd je athame vooruit gestoken op navelhoogte. Loop langzaam aan de rand van de cirkel met de klok mee, laad je cirkel op emt je energie en woorden. Visualiseer dat de energie door je athame gaat en de cirkel vormt. Terwijl je dit doet, spreek:

Here is the boundary of the circle of stones. Naught but love shall enter in, naught but love shall emerge from within. Charge it by your power old ones!

Hier is de grens van de heilige cirkel der stenen. Niets dan liefde zal binnentreden, niets dan liefde zal ontstaan. Laad het met uw krachten, ouden!

Wanneer je weer bij het noorden aankomt, plaats dan je athame weer terug op het altaar. Pak het zout op en loop met de klok mee terwijl je het zout sprenkelt over de grond. Draag vervolgens de wierook met de klok mee langs de cirkel. Daarna doe je hetzelfde met het water wat je sprenkelt. Voel de substancies die de cirkel reinigen. Houd dan je staf naar het noorden aan de rand van de cirkel en spreek:

O spirit of the north stone, ancient one of the earth, I call you to attend this circle, charge it by your powers, old ones!

Oh ziel van de noorder steen, oude der aarde, ik roep u op om my in mijn cirkel te vergezellen, laad het met uw krachten, ouden!

Doe hetzelfde voor de andere richtingen maar verander dan noord in zuid of west of oost, en in plaats van aarde gebruik je de bijpassende element. Terwijl je dat zegt, visualiseer je een  mist die vanuit de windrichting komt. Wanneer deze er is plaats je je staf weer op het altaar. De God en Godin kunnen nu worden opgeroepen.

Een tijdelijke "deur" maken

Als je tijdelijk de cirkel moet verlaten, dan is er een manier om een soort deur te maken. Ga naar het noordoosten staan. Hou je athame naar beneden dichtbij de grond. Snijd door de energie van de cirkel en vorm een deur, groot genoeg om doorheen te kunnen. Visualiseer de energie van de cirkel die teruggaat in je lichaam via je athame. Nu kun je de cirkel uit. Als je terugkomt doe alles dan precies andersom. Klaar!

De cirkel verwijderen

Ga met de staf naar het noorden staan en spreek:

Farewell spirit of the north stone. I give thanks for your presence here. Go in power!

Vaarwel ziel van de noorder steen. Mijn dank voor uw aanwezigheid hier. Ga in kracht!

Doe hetzelfde voor de andere stenen en verplaats noorder dan door een andere windrichting en ga bij die richting staan. Pak de athame op en begin bij het noorden. Steek hem in de wand en loop dan kloksgewijs en voel de energie terug in de athame vloeien. Aangekomen bij het noorden is de cirkel verdwenen.

Zelfinwijding

Sticht de cirkel. Roep de elementen op. Roep de God of Godin of beide op. Ga voor het altaar staan. Teken met zout water een pentagram op je hoofd en borst.

Spreek:

I dedicate my soul to the God and Goddes, I will honour thee in every way, night or day. I dedicate my heart to the God and Goddes, I will honour thee in every way, night or day.

Ik wijd mijn ziel aan de God en Godin, ik zal u eren op elke manier, dag of nacht. Ik wijd mijn hart aan de God en Godin, ik zal u eren op elke manier, dag of nacht.

Sprinkel zout over het altaar en spreek:

Here I consecrate my altar, let me work here with your blessing.

Hier wijd ik mijn altaar, laat me hier werken met uw zegen.

Je bent nu een heks! Gefeliciteerd!

Voedsel zegenen

Houd een kelk wijn (of een andere vloeistof) met twee handen in de lucht en spreek:

Gracious Goddes of abundance, bless this wine (of wat anders) and infuse it with your love. In your names, mother Goddes and Father God, I bless this wine.

Gracieuze Godin van verlating, zegen deze wijn (of wat anders) en vul het met uw liefde. In uw namen moeder Godin en vader God, ik zegen deze wijn.

Houd een bord met brood (of iets anders) in omhoog en spreek:

Powerfull God of the harvest, Bless these cakes (bread etc) and infuse them with your love. In your names father God and mother Goddes, I bless this bread.

Krachtige God van de oogst, zegen deze cakejes (brood etc.) en vul ze met uw liefde. In uw namen vader God en moeder Godin, ik zegen dit brood.

Eet smakelijk! (Of drink smakelijk)

Inwijding van ringen

(zelfgemaakte) ringen kun je zegenen met een bepaald ritueel. Vul op de "..." geplaatste plekken in wat je voor ringen wil. Leg de ring op je pentakel en raak het aan met je athame. Spreek:

I consecrate this ring, that it may be purified and fit to give "...". Great God Pan embrace this ring, fill it with "...". and let it radiate this power over me and anyone that wears it for the rest of its existence.

Ik wijd deze ring, dat het gereinigd en fit mag zijn om mij "..." te geven. Grote God Pan, omarm deze ring, vul het met "..." en laar het deze kracht uitstralen over mij en iedereen die deze ring draagt voor de rest van zijn bestaan.

(Dit ritueel is niet door Scott Cunningham maar door mijzelf geschreven)

Inwijding van magische voorwerpen

Hier beschrijf ik een ritueel geschreven door Scott Cunningham. Eerst in het engels en daarna in het Nederlands (de spreek gedeeltes).

Steek de kaarsen aan. Steek de wierook aan. Sticht de cirkel. Leg het magische voorwerp op het pentakel of een bord met zout. Raak het voorwerp aan met je athame (of je hand) en spreek:

I consecrate you, O Athame of steel (or wand of wood, etc.) to cleanse and purify you to serve me within the Circle of stones. In the names of the Mother Goddes and the Father God, you are consecrated.

(Ik zegen jou, O athame van staal (of staf van hout, etc.) om je te schonen en puur te maken om mij te dienen binnen de Cirkel van Stenen. In de namen van de Moeder Godin en de Vader God, ben jij gezegend)

Stuur energie in het voorwerp, schoon het van alle negativiteit en verleden. Pak het op en sprekel er zout over, laat het daarna door de wierook gaan en vervolgens door de vlam van een kaars en als laatste besprenkel het met water, terwijl je de geesten van de stenen oproept om ze te zegenen. Houd het voorwerp daarna omhoog en spreek:

I charge you by the Old Ones: By the omnipotent Goddes and God: By the virtues of the Sun, Moon and Stars: By the Powers of the Earth, Air, Fire and Water, that I shall obtain all that I desire through you. Charge it by your power, Old Ones!

(Ik laad je met de Ouden: Bij de Godin en God: Bij de verschijning van de Zon, Maan en Sterren: Bij de Krachten van de Aarde, Lucht, Vuur en Water, dat ik zal krijgen wat ik wil doormiddel van jou. Laad het met jullie macht, Ouden!)

Gebruik het voorwerp meteen om de zegening kracht bij te zetten. Wees niet bang om iets verkeerd te zeggen. Als je je verspreekt, lach er dan gewoon om en begin de zin opnieuw. Het gaat niet om wat je zegt in een spreuk wat de magie laat werken, het is de energie die je met je stem uitdraagt. En de God en Godin zullen je er zeker niet op afrekenen.

Beschermde spreuk (voor personen of dieren)

Visualiseer een paars-achtige drie-dubbele cirkel om je heen terwijl je spreekt:

I am protected by your might, O gracious Goddes, day and night.

Ik ben beschermd door uw macht, Oh gracieuze Godin, dag en nacht.

Of spreek:

Thrice around the circle's bound, evil sink into the ground!

Drie keer rond de cirkel is gemaakt, kwaad zink in de grond!

Bescherming (object)

Make een pentagram over het object met je athame of middel vinger. Visualiseer electrisch blauw-paarse vlam stromend uit je vingers (athame) die een pentagram maken. Als je dit doet spreek:

With this pentagram I do lay, protection here both night and day, and to the one who should not touch, let te fingers burn and twitch, I now invoke the law of three, This is my will, so mote it be!

Met dit pentagram leg ik, bescherming hier beide dag en nacht, en degene die dit niet toebehoort te raken, zullen de vingers branden en trekken, ik roep nu de wet van de drie aan. Dit is mijn wil, zo zal het geschieden!

Liefdesspreuk

Deze spreuk kan je helpen de liefde van je leven te vinden, dus niet om iemand verliefd op je te maken. Deze heb ik zelf geschreven.

Spreek:

Sweet, loving Goddes of the luminous night. Let me shine in the beauty of love light. Let my life be filled with love and passion once again with someone who'll treat me right, a good man (or lady). O great Goddes of abundance, please do not abundan me, fot I need to be cared for, you see? I wish to be loved (3x). And to love back.

Lieve, lievende Godin van de maanstralende nacht. Laat me schijnen in de schoonheid van liefdeslicht. Laat mijn leven opnieuw gevuld zijn met liefde en passie  met iemand die me goed behandeld, een goede man (of vrouw). Oh Grote Godin van verlating, verlaat mij niet, want ik er moet voor mij gezorgt worden, ziet u? Ik wens geliefd te worden (3x). En liefde terug te geven.

Liefdesspreuk

Wederom alleen om je geliefde te vinden. Deze heb ik zelf geschreven.

Steek een kaars aan en spreek:

I hereby light this candle here, to make room for new love to appear. To create a band so very strong, to make me meet the person to who I belong. May the light shining from this candle here tonight, in order to find my love be my guide, bring me love like no such, a love with a passionate touch. I hereby light this candle here, to make room for new love to appear.

Ik ontsteek nu deze kaars, om ruimte voor nieuwe liefde te maken. Om een band te creeeren die heel sterk is, om de persoon te ontmoeten waartoe ik behoor. Laat het licht schijnend van deze kaars vanavond, om mijn liefde te vinden mijn gids zijn, breng me ongekende liefde, een liefde met een gepassioneerde draai. Ik onsteek nu deze kaars, om ruimte voor nieuwe liefde te maken.

Bindingspreuk

Neem een voorwerp wat staat voor hetgene (degene) die je wilt "binden". Met deze spreuk zorg je ervoor dat iets wat veel kwaad heeft gedaan of doet, na deze spreuk al het kwaad wat hij/zij/het doet drie maal (of meer) terug krijgt. Neem een spiegeltje, rode draad en een voorwerp wat van die persoon is (kan ook een foto zijn). Sticht de cirkel, roep de God en Godin aan. Sprenkel zout over het voorwerp. Spreek dan terwijl je de draad om het voorwerp heenwikkeld:

Geen kwaad wordt iemand aangedaan/Geen kwaad wordt meer door dit gedaan. Ik bind dit (zeg wie of wat) opdat er geen kwaad wordt gedaan. Door de kracht van driemaal drie, zo als ik het wil, zo zij het.

No evil will be done. No evil will ever be done by this person. I bind this (zeg wie of wat) that it will do no more harm. By the power of three times three, this is what I want, So mote it be!

Deze spreuk is origineel geschreven door Phyllis Currot.