Menu:

Het paganisme

Het paganisme kun je zien als het Christendom. Het is een soort hoofdgroep die onderverdeeld is in meerdere sub-groepen. Wicca en hekserij vallen onder het paganisme. Net als dat protestanten en katholieken onder de christenen vallen. Op deze pagina werp ik een klein lichtje op onze broers en zussen.

 

De Druiden

De klassieke druiden kennen drie groepen met elk een eigen opleiding en functie. Zo heb je de Barden: zij ontwikkelen creatieve krachten en leven in harmonie met de aarde, de Ovaten: zij houden zich bezig met het principe van tijd, sterfte en wedergeboorte en proberen een zo natuurlijk mogelijke gezondheid te onderhouden en de Druiden: zij zijn meesters in de leer, begeleiders van rituelen, filosofen, adviseurs en rechters. Dit zijn verdiepingsnivo's, binnen de druiden bestaat geen hierarchie, de een is dus niet "hoger" dan de ander.

Maar wat doen druiden nou eigenlijk? Hieronder een overzicht van wat de verschillende groepen doen.

Het werk van barden omvat: Contact leggen met het verleden en de wereld van de natuur. Werken met de achtvoudige cyclus der seizoenen. (verschaft inzicht in verbondenheid tussen verschillende levenscycli) Werken met eigen erfgoed, stamboom en mythologie en verhalen van de stam. Werken met inspiratie; openstellen voor de eigen creativiteit. Werken met de krachten van de vier elmenten AARDE (practische zin en sensualiteit) WATER (ontvankelijkheid en emotionaliteit) LUCHT (redeneren) VUUR (intuïtie en enthousiasme)
Werken met rituelen, visualisatie en meditatie (waardoor de kanalen voor creatieve kracht geopend worden)
Het werk van ovaten omvat: Leren toepassen van genezende krachten door kennis van kruiden, bomen en dieren en door het toepassen van natuurwetten op het menselijk lichaam en de menselijke psyche. Begrip krijgen van de verborgen dynamiek van de tijd en van de werkelijkheid van de wereld der geesten. Ontwikkelen van het vermogen om contact te hebben met een wereld waar de tijd overstegen wordt. Waarzeggen, als meer ontwikkelde vorm van het zoeken naar voortekenen. Toepassen van diviniatietechnieken voor tastbare zaken (bijv. water en metaal zoeken)
Een druïde houdt zich bezig met de mens en zijn relatie tot de wereld
De drie werelden kunst, natuur en filosofie maken deel uit van de drie stappen in de traditie van de druïden. Uiteindelijk zijn we in staat onze artistieke belangstelling te verenigen met onze spirituele insteresses en onze zorg om onze omgeving.
De bard, ovaat en druïde zijn één persoon met beide voeten op de aarde.
We hoeven zelf niet zo'n 'totaal mens' te zijn die al deze capaciteiten en interesses in zich heeft, maar de druïde als model is altijd aanwezig (en is dat al duizenden jaren) om ons aan te moedigen en te leiden, om voor ons licht te werpen op een pad dat noch uniform noch gepredestineerd is, maar voor ons uniek en aangelegd met eigen ervaringen en onze creatieve geest.


Deze informatie komt van http://www.obod.dds.nl/graden.htm


De Sjamanisten of sjamanen

is de oudste manier van healing en probleem oplossen. De sjamaan streeft naar het herstellen van verloren evenwicht bij ziekte door ceremonies en rituelen en benadert de gemeenschap waarin hij leeft en werkt als geheel van fysieke, psychische, spirituele, sociale, ecologische en politieke krachten. Als een probleem dat aan de sjamaan wordt voorgelegd groot en omvangrijk is, zal hij via een extase of een trance naar een andere wereld reizen. Wanneer sjamanen in trance gaan reist hun ziel naar een andere wereld: naar de bovenwereld om de goden gunstig te stemmen, naar de onderwereld om zielen van overledenen te begeleiden of geroofde zielen van zieken terug te halen. Sjamanen maken onder meer gebruik van de Sjamanic Journey. Dit is een elementaire techniek, waarmee de sjamaan in contact komt met zijn beschermgeesten, krachtdieren, hulpgeesten en voorouders. Met behulp van een trommel en ratel roept de sjamaan de trance op die nodig is om de reis te maken naar onder- en bovenwereld. De sjamaan onderneemt deze reis veelal op verzoek van leden van zijn gemeenschap. Hij is genezer, roept de diergeesten op om hen te paaien om voor een voorspoedige jacht te zorgen en kijkt in de toekomst om mogelijk onheil af te wenden.


Deze informatie komt van: http://www.nopapers.nl/wat/omni-abc/s/sjamanisme.html 

Asatru, het Germaans Heidendom

Asatru betekent letterlijk trouw aan de asen. De asen zijn een van de twee goden families in de noorse mythology waarvan Odin de belangrijkste is, zij vertegenwoordigen de krachten in de natuur zoals de wind en de bliksem. Naast deze Asen zijn er ook nog Wanen, zij vertegenwoordigen de natuur zelf zoals vruchtbaarheid en dood. Het verschil van Asatru met Odinisme is dat in de asatru Odin niet centraal staat. Alle goden worden even belangrijk bevonden. Naast de goden hebben we nog de reuzen. In theologische vorm zegt men dat de reuzen de materie van het universum zijn en de goden het bewust zijn. Als we de noorse mythologie lezen word al snel duidelijk dat de goden een strijd voeren tegen de reuzen maar dit staat symbool voor de dualiteit waaruit de werelden worden gecreeert. De saga's van de goden samen met enkele hero saga's samen staan in een boek de Edda genaamt. De saga's zijn in staven poem vorm op geschreven sommigen wel 59 verzen lang, en als men de verhalen niet al een beetje kent vrij moeilijk te volgen. Ze zijn lang nadat het christendom zijn intrede gedaan had in de scandinavische gebieden opgeschreven door een ijslandse man. In ijsland hebben Asatru en het christendom langer naast elkaar bestaan dan op het vaste land. Maar aangezien de man die de saga's opschreef ondertussen ook verchristelijkt was kunnen we van sommige stukken helaas niet helemaal zeker meer zijn.In de Asatru evenals in het Odinisme worden familie en "clan" erg belangrijk gevonden. Deze verzameling van familie vrienden en gelovigen noemt men kindred. Elkaar steunen en helpen staat centraal in de kindred ook als het gaat over geschillen of bloedwraak in vroegere tijden. De kindred doen samen rituelen en de rituelen of wel blods worden in een blodbook opgeschreven, ongeveer als een book of shadow in de wicca oftewel n spell book.
De voornaamste rituelen worden gehouden tijdens de seizoen feesten. De meeste feesten worden op summer en winter finding en op Litha en yule gehouden. De laatst word als meest belangrijke gezien omdat in de scandinavische landen de winter betekende dat men niet echt buitens huis kwam. Met yule werd het einde van de winter geviert, de warmte en dus het sociale contact kwam weer op gang.
De meeste van deze feesten worden zoals bij elke pagan religie geviert met de gebruikelijke goden en godinnen voor dat seizoen en zoals met summer finding of wel ostara met eitjes enzo.
Er is nog een feest die de meeste Asatru ook vieren. Einherjar die rond of na samhain word geviert. Het is het feest in eerbetoon aan de gevallenen die bij Odins strijders zijn toegetreden in Walhalla. (zie de overeenkomst met je voorvaderen eren met samhain)
De meeste asafolk leven bij n verzameling van negen regels.
Negen zul je vaak tegen komen in dit noorse geloof aangezien er negen werelden zijn: Asgard rijk van de Asen, Vanaheim rijk van de Vanen,Jotenheim rijk van de reuzen, Nifleheim rijk van de doden (de godin hella), Midgard rijk van de mensen, Muspel rijk van Surtur de vuurreus, Nevel rijk van Ymir, Alfheim rijk van de elven en svartalheim rijk van de dwergen. Deze werelden worden allemaal verbonden door Yggdrasil de levens boom. Op zijn stam rent de eekhoorn Ratatwisker heen en weer om communicatie gaande te houden tussen Nidhogger (knager van onderen) de serpent aan de wortels van de boom in Nifleheim en Hreasvelg de arend in de kruin van de boom. Ratatwisker staat symbool voor het leven of het bewust zijn die in alle werelden te vinden is. Nidhogger en Hreasvelg samen met de 4 herten die aan de jonge blaadjes van Yggdrasil eten laten zien dat de boom niet het eeuwige leven heeft. Als de boom zijn leven geleeft heeft en uit eindelijk dood gaat zal zo zegt men na Ragnarok (de eind strijd van de goden met de reuzen) alles opnieuw beginnen zoals de natuur na een vulkaan uitbarsting.


Negen regels:

1. De meesten zullen het eens zijn met dat het beter is om sterk te zijn dan zwak. zwakheid maakt ons kwetsbaar voor aanvallen, mentaal en lichamelijk. Sterkte maakt dat we ons leven in vrijheid en vrede kunnen leven. ("Je moet je voorbereiden op oorlog, om vrede te hebben")

2. De problemen en uitdagingen in het leven moeten worden aangegaan met vast beradenheid en moed. zoals Friedrich Nietzsche schreef: "Wat ons niet dood, maakt ons sterker."

3. Het leven moet een plezierige ervaring zijn. We moeten ons niet schamen bijvoorbeeld, voor sexuele geaardheid en activiteiten. De sexuele aspecten van het leven moeten worden genoten zonder schuld gevoel

4. We moeten onze levens lijden met eer en edelheid. Ons verlagen en handelen zonder grond kan ons alleen verwijderen van ons volk, ons zelf.

5. Vrijheid (mentaal, lichamelijk en spiritueel) is van extreem belang voor alle mensen. Een ieder die ons aan banden legt, in welke vorm, voor welke redene dan ook, kan alleen gezien worden als vijand

6. We moeten in het hier en nu leven. Blind vertrouwen hebben in een "wereld die komen gaat" dient nergens toe. Ondertusse dat we onze mistieke en spirituele kanten ontwikkelen moeten we ook erg practisch blijven.

7. We moeten altijd actief blijven, fysiek mentaal en spiritueel anders zullen we verstommen en dood gaan

8."Eenzelvigheid" het idee dat alle mensen van deze wereld het zelfde zijn, is onzin, als het aanhoud, zal het alleen erin slagende vrijheid, individualiteit en uniekheid van de verschillende mensen en rassen verwijderen die wonen op deze planeet.

9. We moeten naar het verleden kijken als we de toekomst veilig willen stellen, Onze voorouders en goden wachten om ons te leren wat we moeten weten om succesvol op deze planeet te leven

 

Deze informatie komt van: http://groups.msn.com/NederlandsePaganCommunity